ความเป็นมา

ปัจจุบันสังคมไทยของเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการอย่างรวดเร็วรวมถึงพฤติกรรมทางอาหารและโภชนาการของผู้คนไปด้วยนอกจากนี้อาหารที่เราบริโภคอยู่ปัจจุบันมีสารปนเปื้อนหรือสารเคมีตกค้างคนผู้คนจำนวนมากไม่ค่อยให้ความสำคัญกับกรรมวิธีการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพราะคิดเอาแต่รวดเร็วทันใจสะดวกสบายและรสชาติที่อร่อยของอาหารเหล่านั้นพฤติกรรมเหล่านี้เป็นที่มาของปัญหาต่างๆ เช่น โรคภัยไข้เจ็บ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินผู้วิจัยเห็นความสำคัญของปัญหาเหล่านี้จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและนำเสนอข้อมูลการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและจัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้คนที่สนใจได้ค้นคว้าเพื่อนำไปปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการรับประทานอาหารให้ถูกต้อง

Advertisements